Greek

Περὶ ἀναλύσεων

print
email

Ἀνωνύμου Διδασκάλου

ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ἦτοι

περὶ ἑρμηνείας τῆς σημειογραφίας


(μὲ ἐνσωματωμένα ἠχητικὰ παραδείγματα)
 

Σημείωμα τοῦ ἐπιμελητοῦ

Πρὸ καιροῦ ἔφθασε στὰ χέρια μας ἡ ἀλληλογραφία μεταξὺ ἑνὸς μαθητευομένου στὴν ψαλτικὴ τέχνη καὶ τοῦ διδασκάλου του. Ἡ θεματολογία τῆς ἀλληλογραφίας, οἱ ἀπορίες τοῦ μαθητοῦ καὶ οἱ ἀπαντήσεις τοῦ διδασκάλου μᾶς φάνηκαν ἄκρως ἐνδιαφέρουσες γιὰ τὴν ψαλτικὴ κοινότητα. Αὐτὸ μᾶς ὤθησε νὰ ζητήσουμε τὴν ἄδεια ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω πρὸς δημοσίευσιν τῆς ἀλληλογραφίας «εἰς κοινὴν ὠφέλειαν». 

Ἐπειδὴ στὴν παροῦσα ἐργασία θίγονται «καυτὰ» ζητήματα, προβληματιστήκαμε ἐὰν θὰ ἦταν θεμιτὸ νὰ δημοσιευθεῖ ἀνωνύμως, σύμφωνα μὲ τὴν κατηγορρηματικὴ ἐπιθυμία τοῦ διδασκάλου. Τελικῶς θεωρήσαμε ὅτι πρώτιστη σημασία ἔχει ἡ οὐσία τοῦ περιεχομένου, συνοδευόμενη ἀπὸ ἐμπεριστατωμένη, νηφάλια καὶ ἀπαθῆ ἐπιχειρηματολογία, ἀπαλλαγμένη πραγματικὰ ἀπὸ ὁποιαδήποτε διάθεση προσβολῆς προσώπων. Ἡ πράξη δυστυχῶς ἀποδεικνεύει πὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπέλθει συμφωνία (ἔστω θεωρητικὴ) στὴν μουσικολογικὴ κοινότητα περὶ τῶν προβλημάτων αὐτῶν. Τέτοιου εἴδους ὅμως τοποθετήσεις, ἂν μή τι ἄλλο, μποροῦν νὰ συμβάλουν οὐσιαστικὰ σὲ ἕναν γόνιμο προβληματισμὸ καὶ διάλογο, ἐφόσον ὑπάρχει ἡ εἰλικρινὴς πρόθεση γιὰ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ἀνεξαρτήτως τοῦ τιμήματος.

Οἱ ἀπαντήσεις στὶς ἀπορίες τοῦ μαθητοῦ εἶναι γραμμένες μὲ τὴν μορφὴ μιᾶς σύντομης πραγματείας. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ἀπαντῶν διδάσκαλος οὐδόλως φανταζόταν ὅτι θὰ τοῦ ἐζητεῖτο κάποτε ἡ δημοσίευση τῆς ἐργασίας του, ἔγραφε χωρὶς νὰ ἐπιδιώκει τὴν τελειότητα στὴν διατύπωση. Γι᾿αὐτὸ ὁ ἴδιος μᾶς προέτρεψε νὰ ἐπιμεληθοῦμε φιλολογικῶς τὴν ἐργασία προκειμένου νὰ ἔχει τὴν βέλτιστη μορφή. Προτιμήσαμε ὅμως νὰ διατηρήσουμε ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀτόφιο τὸ πρωτότυπο μὲ τὴν ἀμεσότητα καὶ τὸν αὐθορμητισμὸ ποὺ τὸ διακρίνει. Τὴν διασκευάσαμε σιωπηρὰ σὲ λίγα σημεῖα, κυρίως ὅπου προέκυπτε κάποια δυσκολία στὴν κατανόηση ἢ ὑπερβολικὸς πλεονασμός. Τελικῶς ὁ συγγραφεὺς ἐκλήθη νὰ ἐλέγξει καὶ νὰ ἐγκρίνει τὸ πρὸς δημοσίευσιν κείμενο.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄  Περὶ σημαδοφώνων τῆς παλαιᾶς γραφῆς
ΜΕΡΟΣ Β΄  Περὶ τῆς Νέας Μεθόδου καὶ τῆς πιστότητος τῶν μεταγραφῶν
ΜΕΡΟΣ Γ΄  Περὶ ἀλλοιώσεως τῆς προφορικῆς καὶ γραπτῆς μουσικῆς παραδόσεως
ΜΕΡΟΣ Δ΄  Περὶ τῆς θεωρίας τοῦ Σίμωνος Καρά
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Ἔχει διαβαστεῖ 1422 φορές

Σχόλια

Δὲν ὑπάρχουν σχόλια γιὰ αὐτὸ τὸ ἄρθρο

Δὲν σᾶς ἐπιτρέπεται ἡ ὑποβολὴ σχολίων Παρακαλοῦμε συνδεθεῖτε

Ἐνημερωτικὰ δελτία

Διαγραφή

Ὰν δὲν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε πλέον ἐνημερωτικὰ δελτία, γράψτε ἐδῶ τὸν Κωδικὸ Διαγραφῆς ποὺ ἐμφανίζεται στὸ δελτίο ποὺ λάβατε ἀπὸ ἐμᾶς καὶ πατῆστε Διαγραφή

http://www.martyries.gr/inner.php/ajax
Παρακαλῶ περιμένετε...
Ἄκυρη διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου

Πόσοι διαβάζουν τὶς Μαρτυρίες

Ἔχουμε συνδεδεμένους 13 ἐπισκέπτες καὶ 0 μέλη

Σύνδεση